Facebook Pixel Bolagsordning - Bolagsstyrning | Ellen AB

ELLEN – UNDERLIVETS BÄSTA VÄN

För investerare

Bolagsordning för Ellen AB

 

Organisationsnummer: 556419-2663

§ 1     Bolagets firma är Ellen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2     Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3    Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4    Aktiekapitalet skall utgöra lägst 550 000 kronor och högst 1 500 000 kronor.

§ 5    Antalet aktier skall vara lägst 11 000 000 stycken och högst 30 000 000 stycken.

§ 6     Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt 0-1 suppleant.

§ 7    För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8    Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9    Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och sådan dag får ej infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

§ 10  Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§ 11    På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1                   Stämmans öppnande.

2                   Val av ordförande vid stämman.

3                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4                   Godkännande av dagordning.

5                   Val av en eller flera justeringsmän.

6                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7                   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8                   Beslut

a)    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9                    Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

10                  Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.

11                   Val av styrelse och revisor och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

12                   Beslut om valberedningen.

13                   Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 12    Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 13   Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen           (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

__________________

Stockholm 2023-05-23